twitter facebook instagram

Algemene voorwaarden

Behandelvoorwaarden 2018

Afspraak
Voor het maken, het verplaatsen of annuleren van een afspraak kan je telefonisch contact opnemen tussen 8.00 uur 's ochtends en 17.00 uur 's avonds.

Verhinderd 
Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar je bent onverhoopt verhinderd, dan dien je de afspraak op werkdagen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via de mail af te zeggen. Wanneer je niet komt opdagen zonder afbericht dan worden de geplande kosten in rekening gebracht. Deze kosten kan je niet bij je zorgverzekering terugvragen, je ontvangt zelf een factuur voor dit consult.

Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Het is niet toegestaan om het materiaal van Diëtist & Lifestyle Coach te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits u hiertoe schriftelijk toestemming heeft verkregen van Diëtist & Lifestyle coach. Wij dragen waar mogelijk zorg voor de continuïteit van de behandelingen bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van jouw diëtist. De diëtist behoud het recht een behandeling af te breken.

Betaling
De kosten voor de behandeling worden rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer je geen vergoeding (meer) krijgt voor jouw consulten ontvang je een factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Diëtist & Lifestyle Coach welke je vindt op het factuur. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen de gestelde termijn behouden wij het recht om een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer je in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij jou in rekening gebracht. Diëtist & Lifestyle Coach behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer je in gebreke blijft.

Privacyreglement
He privacy wordt gerespecteerd door Diëtist & Lifestyle Coach. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens). Diëtist & Lifestyle Coach handelt conform deze wet. Alles wat u met de Diëtist & Lifestyle Coach bespreekt zal dus vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jou nadrukkelijke toestemming mag aan je partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven.

Klachtenregeling
Bij de diëtisten van Diëtist & Lifestyle Coach staan deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht je desondanks een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met ons. Komen we er samen niet uit, dan kan je terecht bij de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van de Zorgbelangorganisatie in je eigen regio.

Aansprakelijkheid
Het advies is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien jij daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. De diëtisten van Diëtist & Lifestyle Coach aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ons.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Tamara Zijm Diëtist & Lifestyle  Coach gaat zorvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees via deze link onze privacyvoorwaarden Privacy.